Olavsgaard hotel

Found, Selected and Reinstated, 182 Travellers -182 Relocations, Hotel Olavsgaard 2002-2008

Funnet, utvalgt og utplassert, 182 reisende- 182 utplasserte, Olavsgaard hotell, 2002-2008

 

Vigdis-Fjellheim_OH_web

 

 

Funnet, utvalgt og utplassert

182 reisende – 182 forflytninger

I forbindelse med oppussingen og utbyggingen av Olavsgaard hotell på Skjetten ble jeg spurt om å gjøre en omfattende utsmykking for hotellet i 2002. I 2007 ble utsmykkingen ferdigstilt. Arbeidet består av 364 malerier på 60 x 40 cm, som henger parvis på de 182 rommene. Det siste bildet henger sentralt plassert på hotellet, i auditoriet, og måler 360 x 240 cm. Til sammen vil alle bildene utgjøre en helhetlig komposisjon, både konseptuelt og form-messig. Dokumentasjonen vil kunne betraktes som en tilgjengelig oversiktsplan bådepå rommene og i resepsjonen.

Utgangspunktet for konseptet startet allerede i 1998, da jeg startet innsamlingen. Samlingen består for øyeblikket av 2748 utklipte figurer fra mine snapshots av mennesker i bevegelse. Her finnes 1009 Bergensere, 755 Berlinere, 375 New Yorkere, 234 Osloborgere, 127 turister fra Praha, 102 grupper fra Santiago de Compostela, 93 San Fransiscanere og 53 Parisere. De er klassifisert etter når og hvor de ble funnet, samt etter størrelse og bevegelsesretning.

Temaet er ideen om forflytning. Figurene som er på større eller mindre reiser er innhentet når jeg selv er på reise. Eksemplarene jeg finner tas deretter med på en ny reise som utskåret figur. Eksempelvis kan en gutt som ble funnet slentrende over Torgallmenningen i Bergen våren 1999, bli gjeninnsatt i en orkidé i botanisk hage i Berlin vinteren 2004. Reisen foregår ved at den opprinnelige konteksten blir fjernet og erstattet med nye omgivelser og tidspunkt. Gutten reiser fra en sammenheng til en annen og fra et frosset øyeblikk til et nytt frosset øyeblikk. Det kan leses som en slags tidreise, i tillegg til å være en reise inn i en ny størrelsesdimensjon, en miniatyrverden.

De 182 figurene jeg har samlet, valgt ut, utplassert og tatt nye fotografier av, er utgangspunktet for maleriene. Maleriene har en positiv og en negativ del, og utgjør til sammen et par. Maleriet med den faktiske figuren er fratatt sin kontekst men ”festet“ til grunnen med maling. Renningene kan oppfattes som en forankring av figuren eller som marionettetråder. Det andre maleriet i paret er silhuetten, eller tomrommet av den samme figuren som er utplassert i nye omgivelser. At paret har en positiv og en negativ del, leder tanken til fotografiet der nettopp disse begrepene ofte er i bruk. Min tilnærmelse til maleriet er alltid via fotografiet, og handler om situasjoner og ritualer rundt fotograferingen.

Til hvert bildepar hører en tekst som dokumenterer funnsted og tidspunkt, samt tid og sted for utplasseringen. De består også av mine synsinger og assosiasjoner rundt personene eller situasjonene på bildet. Det er en sammenblanding av det faktiske og det som er satt i system, og en muntlig, spontan fabulering.

Alle bildene er kategorisert og tildels atskilt i fire hovedseksjoner. De figurene som beveger seg mot meg, de frontale, har hovedsaklig blålige omgivelser. De som beveger seg fra meg har rødlige bakgrunner. De med gultoner er de som beveger seg mot venstre, mens de med grønntoner i omgivelsene beveger seg mot høyre. Betraktes arbeidet som helhet vil det anta mønster som et sjakkbrett, med annenhver hvit og farget ”rute“, i fire forskjellige fargeseksjoner.

Hele hotellet og dets historie vil farges av prosjektet. Konseptet preger hele hotellet, dels skjult, fordi man ved å gjeste hotellet én gang bare får tilgang på ett billedpar. Dette er til gjengjeld et par unike bilder, som man får vite tilhører en større helhet. Til sammen gir de et blikk på det moderne mennesket på reise.

I juni 2004 viste jeg det da foreløpig ferdige materialet som separatutstilling på Henie Onstad kunstsenter. Utstillingen Forflytninger, en kvasivitenskapelig reise, viste 200 malerier samt tilhørende fotomateriale. Fotodokumentasjonen bidro til å forklare det prosessorienterte prosjektet. Dette var den eneste muligheten man fikk til å se et så stort antall bilder samlet på ett sted. Nå henger maleriparene på sine endelige destinasjoner; de ulike hotellrommene.

Oslo, november 2007
Vigdis Fjellheim

 


Found, Selected and Reinstated

182 Travellers -182 Relocations

In 2002, in connection with the renovation and the expansion of Olavsgaard Hotel in Skjetten, I was asked to make an extensive decoration for the hotel. The decoration of the hotel was completed in 2007. The artwork is comprised of 364 paintings measuring 60x40cm, in 182 pairs that decorate each of the hotels rooms. The last painting is located in a central position at the hotel – the auditorium – measuring 360 x 240 cm. Altogether the paintings form a conceptual and formal unity. The overview documentation can be read both in the rooms and in the reception.

The starting point for this concept was in 1998, when I started collecting figure cut-outs from my snapshots of people in motion. At the moment of writing, the collection comprises 2748 figures. Here, you will find 1009 citizens from Bergen, 755 from Berlin, 375 from New York, 234 from Oslo, 127 tourists from Prague, 102 groups from Santiago de Compostela, 93 from San Francisco and 53 from Paris. They are classified on the basis of time and location in where they were found, as well as their size and directions of movement.

The subject is the idea of relocation. The figures, on trips of larger or smaller proportions, I gathered myself during my own journeys. The specimens found, I then send on a new journey, as cut-out figures. As an example, a boy found strolling across Torgallmenningen in Bergen in the spring of 1999, can be reinstated into an orchid in the Botanical Garden in Berlin, in the winter of 2004. The journey takes form of an actual replacement of surroundings and time. The boy travels from one context to another, as well as from one frozen instant to another. It can all be read as a journey in time and further as a new dimension of size, into a miniature world.

The 182 figures I have gathered, chosen and reinstated to photograph anew, form the basis of my paintings. The paintings include a positive and a negative part, together forming a pair. The painting including the actual figure is de-contextualised, but still «fixed» to the surface of paint. The basic material can be perceived as that which is anchoring the figure, or functions as its puppet strings. The other painting in the pair is the silhouette, or the void of the same figure, reinstated into new surroundings. The positive and negative part of the painting leads the mind over to the photograph, in which such concepts often are used. My approach to the painting is always via the photograph, and it revolves around situations and rituals that concern photography.

In addition to each painting pair, there is a text to document the date and location of the finding, as well as the location and date it was reinstated. They include my subjective opinions and associations considering the persons or situations in the picture. It is a mixture of what is actual and reduced to a system, and what is an oral and spontaneous imagination.

All pictures are categorized and roughly divided into four main categories. Pictures with objects moving towards me, the frontal, are mainly placed in bluish surroundings. Those that move away from me have reddish backgrounds. The yellowish move towards the left, whereas the greenish move towards the right. Taken as a whole, a pattern of a game board will emerge, where every second «frame» alternates in white or coloured, as well as four various colour sections.

The entire hotel and its history will be coloured by the project, as the concept changes the character of the hotel, yet mostly in a discreet manner, because one is only accessing one picture pair for each visit to the hotel. Nevertheless, these pictures are told to be unique, and still part of a larger overall unity. Together they offer a look at the modern man travelling.

In June 2004 I displayed the then completed material as a separate exhibition at Henie Onstad Art Centre. The exhibition Relocation, a Quasi-Scientific Journey contained 200 paintings as well as accompanying photographic material. The photo documentation added to the explanation of the process-oriented project. It was the only opportunity to see this large amount of pictures gathered in one place. Today the painting pairs have reached their final destinations; the various hotel rooms.

Oslo, november 2007
Vigdis Fjellheim

 

 

A selection of paintings:

Til hvert bildepar hører en tekst som dokumenterer funnsted og tidspunkt, samt tid og sted for utplasseringen. De består også av mine synsinger og assosiasjoner rundt personene eller situasjonene på bildet. Det er en sammenblanding av det faktiske og det som er satt i system, og en muntlig, spontan fabulering. Under er alle tekstene vedlagt:

Maleribeskrivelser

In addition to each painting pair, there is a text to document the date and location of the finding, as well as the location and date it was reinstated. They include my subjective opinions and associations considering the persons or situations in the picture. It is a mixture of what is actual and reduced to a system, and what is an oral and spontaneous imagination. Underneath are all the texts attached:

Descriptions of Paintings

 

 

Painting number 365:

 

 

Schematic outline:

Schematic outline

Schematic outline

Alle bildene er kategorisert og tildels atskilt i fire hovedseksjoner. De figurene som beveger seg mot meg, de frontale, har hovedsaklig blålige omgivelser. De som beveger seg fra meg har rødlige bakgrunner. De med gultoner er de som beveger seg mot venstre, mens de med grønntoner i omgivelsene beveger seg mot høyre. Betraktes arbeidet som helhet vil det anta mønster som et sjakkbrett, med annenhver hovedsaklig hvit og farget ”rute“, i fire forskjellige fargeseksjoner.

All pictures are categorised and roughly divided into four main categories. Pictures with objects moving towards me, the frontal, are mainly placed in bluish surroundings. Those that move away from me have reddish backgrounds. The yellowish move towards the left, whereas the greenish move towards the right. Taken as a whole, a pattern of a game board will emerge, where every second «frame» alternates in white or coloured, as well as four various colour sections.

 

 

Photo examples:

 

 

The Process:

 

 

From the Hotel:

 

 

The publication:

bokomsalg

Tittel: Funnet, utvalgt og utplassert, 182 reisende – 182 forflytninger

Vigdis Fjellheim 2007

ISBN 978-82-997749-0-1

 

Formgiving: Vigdis Fjellheim og Bjørn PG Thoresen, Thoresen grafisk as

Trykk/innbinding: TS Trykk, Oslo/ bokbinderiet Johnsen, Skien

Satt med Rotis Serif/ Rotis Semi Serif 11/15 – 10/15

Papir: Arctic Gloss 170 g

Antall sider: 390

Opplag: 1500

Pris: 420 kr

 

Foto: Harald Haugerud, Jens Hamran og Vigdis Fjellheim

Innramming: Stabekk innramming

Oversetting: Benjamin Rokseth

Korrektur: Anine Aarnes Thoresen og Hæge Fjellheim

 

Støttet av Olavsgaard hotell og Norsk kulturråd

 

Ved interesse for boka, ta kontakt med meg:

(vigdisfjellheim@yahoo.com eller tlf. 979 80 565)

 

budstikka-11-12-2007-02 Horeca_01_2008jpg Horeca_hotellmagasin- nr5 2008 klassekampen-2008 olavsgaard_2008

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s